Трапезна сол на основата на каменна сол

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Описание на производствения процес
Трапезната йодирана сол тип "ОРБЕЛ" е висококачествен, чист продукт известен на световния пазар като вакуум рафинирана сол. Технологически процесът на получаване протича по следния начин:
Каменната сол, намираща се в земните недра, се разтваря с вода и получения солев разтвор се подлага на предварителна преработка с цел отделяне на механични примеси и разтворените соли на калия и магнезия. Пречистеният разтвор се подава в изпарителна инсталация, последва центрофугиране и се получава сол със съдържание на влажност не повече от 3%. Този полуфабрикат се изсушава и се получава базов продукт - трапезна сол със следните показатели:
- съдържание на оснвно вещество/натриев хлорид/ -не по-малко от 99,5 % ;
- съдържание на влага -не повече от 0,1 %
- рН - 6,5-8,0
Производството е сертифицирано по ISO 9001:2001,спазените са изискванията на НАССР.

още »
Добавки
Трапезната йодерана сол се обработва срещу сбиване с антислепващ агент E 536 Калиев фероцианид в количество до 10 mg/kg.
За българския пазар базовия продукт се йодира с калиев йодат в количество 28-55 mg/kg.

Нормативна база, примеси и замърсители
По показатели, трапезната сол тип "ОРБЕЛ" отговара на Наредбата за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели, приета с Постановление №23 от 30 Януари 2001 г. на Министерския съвет.Наред с това тя е в съответствие Дрективите на ЕС за храни и кореспондира с показателите за готварска сол съгласно Кодекс Алиментариус.
Трапезната сол тип "ОРБЕЛ" не съдържа примеси и замърсители, опасни за здравето на хората като алфатоксини, патогенни микроорганизми и други. Не е радиоктивна и няма вложени генномодифицирани продукти.

Безопасност и екологични екологична информация
Трапезната сол тип "ОРБЕЛ"е безопасен продукт.

Съхранение
Трапезната сол тип "ОРБЕЛ" се съхранява в сухи помещения при температура на околната среда.

« обратно