Морска кристална сол

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Описание на производствения процес
Морската кристална сол "ЕГЕЯ" се получава в т.н. солници чрез кристализация от морска вода .
В приморски райони солената морска вода се събира басейни. Благодарение на топлината на слънчевите лъчи и въздушните течения, водата се изпарява и соления разтвор постепенно се концентрира. Когато съдържанието на сол достигне до 20-25% солевия разтвор се подава в по-малки басейни, наречени солници. Процесът на изпаряване на вода продължава и се достига момента, при който солта изкристализирва и се утаява на дъното на солниците. Получената необработена сол се събира и се транспортира до предприятиа за понататъшна преработка, с цел получаване на краен кристален продукт със следните показатели:
- съдържание на основно вещество/натриев хлорид/ -не по-малко от 99,5 % ;
- съдържание на влага -не повече от 0,1 %
- рН - 6,5-8,5
- гранулация - 3,3 mm< No 2 < 6,0 mm
Производството е сертифицирано по ISO 9001:2001,спазените са изискванията на НАССР.

още »
Добавки
За българския пазар базовия продукт се йодира с калиев йодат в количество 28-55 mg/kg.

Нормативна база, примеси и замърсители
По показатели, морската кристална сол тип "ЕГЕЯ" отговара на Наредбата за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели, приета с Постановление №23 от 30 Януари 2001 г. на Министерския съвет. Наред с това тя е в съответствие с Директивите на ЕС за храни и кореспондира с показателите за трапезна сол съгласно Кодекс Алиментариус.
Морската кристална сол "ЕГЕЯ" не съдържа примеси и замърсители ,опасни за здравето на хората като алфа-токсини ,патогенни микроорганизми и други.Не е радиоктивна и няма вложени генномодифицирани продукти.

Безопасност и екологични екологична информация
Морската кристална сол "ЕГЕЯ" е безопасен продукт.

Съхранение
Морската кристална сол "ЕГЕЯ" се съхранява в сухи помещения при температура на околната среда.

« обратно