Торф

ТОРФ - Описание
Торфът се образува на базата на бавното и постепенно разлагане на блатни растителни остатъци. Процесът протича в отсъствието на въздух и повишена влажност. Торфът е първия стадий на процеса на карбонизация. Колкото по-дълбоко се намира в земните недра толкова той е по-плътен по- богат на въглерод. Торфът съдържа микроелементи като азот, калий, фосфор, калции, магнезий и желязо, растителни влакна за подобряване влажностата и аерацията на почвата,хуминови киселини за активиране растежа на насъжденията.
Класификация
В зависимост от месторазположението има следните видове торф: светъл /повърхностен/ торф и черен торф.
Приложение
Влагането на торф подобрява следните характеристиките на почвата: порьозност, плътност, аерация, влага, микробиологично и хранително състояние. Торфът снижава съдържанието на нитрати във вкоренените растения, предотвратява отлагането на тежки метали и други вредни вещества, отслабва влиянието на попадналите в почвата токсични химикали. Химснаб-Орбел предлага на българския пазар само повръхностен /светъл/ мъхов торф в две разновидности: кисел и неутрализиран торф. Киселият торф се използва като подобрител на почвите и за почвени смеси. Неутрализираният торф намира приложение като подобрител на горния почвен слой около декоративни и плодни растения и др.